គីមីទី១១

1-មេរៀន ចំនួនម៉ូល
2-មេរៀនលក្ខណៈលោហៈ
3-មេរៀន យោបកលោហៈ
4-មេរៀនប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្ម រេដុកម្ម ក្នុងសូ,ទឹ
5-មេរៀនប៉ូតង់ស្យែលអុកស៊ីដូរេដុកម្ម
6-មេរៀនចំនួនអុកស៊ីតកម្ម
7-មេរៀនថ្មពិលអេឡិចត្រូគីមី
8-មេរៀនអគ្គិសនីវិភាគ
9-មេរៀនធរណីមាត្រនៃម៉ូលេគុល
៩១-មេរៀនរូបសណ្ឋាននិងទ្រងទ្រាយនៃម៉ូលេគុល
៩២-មេរៀនអាកុល និង អេទែ
៩៣-មេរៀនអាល់ដេអ៊ីត និងសេតូន
៩៤-មេរៀនអាស៊ិតកាបុកស៊ីលិច

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s