គីមីទី១២

គីមីវិទ្យា ទី១២មេរៀន សង្ខេប និង លំហាត់ គំរូ សម្រាប់ ជា ជំនួយ សិស្ស ថ្នាក់ ទី១២.pdf
1-មេរៀន ល្បឿនប្រតិកម្ម


2-មេរៀនកក្តាជះឥទ្ធិពលលើល្បឿនប្រតិកម្ម


3-មេរៀនសមាសធាតុក្នុងសូ,ទឹក


4-មេរៀនកម្លាំងអន្តរកម្មម៉ូលេគុល


5-មេរៀនទ្រឹស្តីអាស៊ីត-បាស


6-មេរៀនប្រតិកម្មអាស៊ីត-បាស


7-មេរៀនសូលុយស្យុងទឹកនិងpH


8-មេរៀនអត្រាកម្មអាស៊ីត-បាស

9-មេរៀនធម្មជាតិនៃលំនឹង

91-មេរៀនការរំកិលលំនឹង


92-មេរៀនលំនឹងនៃអាស៊ីត បាស និងអំបិល


93-មេរៀនអេស្ទែ ខ្លាញ់និងប្រេង1


94-មេរៀនស្រឡាយអាលីផាទិចអាសួត


95-មេរៀនសមាសធាតុប្រហើរ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s